پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم نایوبیز
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه
پیش بینی بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم نایوبایس
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و بردار پشتیبان
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و رگرسیون
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و نزدیکترین همسایه
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم رگرسیون
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی جنگل تصادفی