دیتاهارت: مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم ژنتیک و درخت تصمیم گیری
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم ژنتیک و نایوبیز
استفاده از متن کاوی در تشخیص بد افزارها با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
استفاده از متن کاوی در تشخیص بد افزارها با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
استفاده از متن کاوی در تشخیص بد افزارها با استفاده از الگوریتم نایو بیز
تشخیص داده کاوی در پیش بینی شرایط گوناگون پوست انسان
داده کاوی در بازی پر فکر شطرنج با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی و شبکه عصبی
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان
تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم نایوبیز و ماشین بردار پشتیبان
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره برند سامسونگ
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره برند گوگل
متن کاوی فارسی بر روی توییت های فارسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم بردار پشتیبان
تشخیص اتوماتیک زبان متن با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
تشخیص اتوماتیک زبان متن با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری
عقیده کاوی(نظرکاوی) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
داده کاوی درتشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم رگرسیون
نظرکاوی توییت های فارسی ایرانسل با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
نظرکاوی توییت های فارسی ایرانسل با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه
نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با الگوریتم نایوبایس
نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
تشخیص احساسات( نظرکاوی، عقیده کاوی) توییت های انگلیسی درباره ایران
تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره دکتر روحانی
تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره رهبر ایران
تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره ترامپ
تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره کلینتون
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم نایوبایس( انگلیسی)
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان ( انگلیسی)
نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با الگوریتم رگرسیون
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره دکتر ظریف
داده کاوی در تشخیص بیماران قلبی با استفاده از الگوریتم نایوبایس
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری ( انگلیسی)
کاربرد داده کاوی درتشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
کاربرد داده کاوی درتشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه
متن کاوی برروی توییت های فارسی با استفاده از الگوریتم ماشین یادگیری شبکه عصبی
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم همسایه(انگلیسی)
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم رگرسیون(انگلیسی)
نظرکاوی برروی توییت های فارسی درباره دیجی کالا با استفاده از الگوریتم ماشین یادگیری