پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم نایوبیز
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه
پیش بینی بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم نایوبایس
دیتاهارت: مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم ژنتیک و لجستیک رگرسیون
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم ژنتیک و نزدیک ترین همسایه
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم ژنتیک و درخت تصمیم گیری
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم ژنتیک و نایوبیز
استفاده از متن کاوی در تشخیص بد افزارها با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
استفاده از متن کاوی در تشخیص بد افزارها با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
استفاده از متن کاوی در تشخیص بد افزارها با استفاده از الگوریتم نایو بیز
تشخیص داده کاوی در پیش بینی شرایط گوناگون پوست انسان
داده کاوی در بازی پر فکر شطرنج با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی و نایوبیز
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم نایوبیز و درخت تصمیم گیری
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم نایوبیز و ماشین بردار پشتیبان
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم نایوبیز
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و بردار پشتیبان
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و رگرسیون
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و نزدیکترین همسایه
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم رگرسیون
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم و جنگل تصادفی
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی و شبکه عصبی
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان
تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم نایوبیز و ماشین بردار پشتیبان
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری CART
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری C4.5
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم ماشین بردارپشتیبان
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره برند سامسونگ
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره برند گوگل
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده الگوریتم درخت تصمیم گیری و رگرسیون
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و بردار پشتیبان
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده از الگوریتم نایو بایس
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده از الگوریتم رگرسیون
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
داده کاوي در صنعت خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم نایو بایس و درخت تصمیم گیری
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی و درخت تصمیم گیری
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم رگرسیون و درخت تصمیم گیری
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم رگرسیون
تشخيص بیماری کلیه با استفاده ازالگوریتم نایو بایس
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از ابگوریتم بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از الگوریتم رگرسیون و درخت تصمیم گیری
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از الگوریتم رگرسیون
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از الگوریتم نایو بایس
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره ترکیه
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره کشور آمریکا
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره ایران
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره داعش
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی جنگل تصادفی
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی رگرسیون
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی شبکه عصبی
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی ماشین بردار پشتیبان
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی درخت تصمیم گیری
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی نایوبیز
طبقه بندی متون فارسی با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری
طبقه بندی متون فارسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
طبقه بندی متون فارسی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
طبقه بندی متون فارسی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
طبقه بندی متون خبری فارسی با استفاده از الگوریتم نایوبیز
مدل تشخیص جنسیت صاحب وبلاگ با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری
مدل تشخیص جنسیت صاحب وبلاگ با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
مدل تشخیص جنسیت صاحب وبلاگ با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
مدل تشخیص جنسیت صاحب وبلاگ با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
مدل تشخیص جنسیت صاحب وبلاگ با استفاده از الگوریتم نایوبیز
پروژه آموزش خوشه بندی با استفاده از الگوریتم k-meoids و مجموعه داده ایریس
پروژه آموزش خوشه بندی با استفاده از الگوریتم k-means و مجموعه داده ایریس
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با روش های طبقه بندی شبکه عصبی
متن کاوی فارسی برروی توییت ها با استفاده الگوریتم نزدیک ترین همسایه
متن‌کاوی فارسی بر روی توییت های فارسی با استفاده از الگوریتم‌ رگرسیون
متن کاوی فارسی بر روی توییت های فارسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم های ماشین یادگیری
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم شبکه عصبی
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم درخت تصمیم گیری
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم نایوبیز
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم بردار پشتیبان
تشخیص اتوماتیک زبان متن با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
تشخیص اتوماتیک زبان متن با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
تشخیص اتوماتیک زبان متن با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری
نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم نایوبیز
نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم های بردار پشتیبان
نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از نایوبیز
نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از شبکه عصبی
نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از درخت تصمیم گیری
نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری
استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری برای طبقه بندی حیوانات
استفاده از الگوریتم نایوبیز برای طبقه بندی حیوانات
استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری برای طبقه بندی حیوانات
استفاده از الگوریتم شبکه عصبی برای طبقه بندی حیوانات
استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای طبقه بندی حیوانات
تشخیص اسپم در ایمیل های فارسی با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری
تشخیص اسپم در ایمیل های فارسی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
تشخیص اسپم در ایمیل های فارسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
تشخیص اسپم در ایمیل های فارسی با استفاده از الگوریتم نایو بیز
تشخیص اسپم در ایمیل های فارسی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
خوشه بندی مشتریان یک فروشگاه براساس مدل RFM با روش های کامینز و کامدیود و ارزیابی آنها
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با استفاده از شبکه عصبی
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با الگوریتم طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با الگوریتم طبقه بندی بیز ساده
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با الگوریتم طبقه بندی درخت تصمیم گیری
مدلسازی قوانین انجمنی بیماری کلیه با روش های داده کاوی
مدلسازی قوانین سرطان پستان با روش های داده کاوی
پیش بینی تقلب پرونده های بیمه با استفاده از درخت تصمیم گیری
خوشه بندی مشتریان بیمه
پیش بینی ریسک مشتریان یک بانک با استفاده از روش های داده کاوی
پیش بینی برنده شدن، باخت و مساوی در موقعیت های بازی XO
پیش پردازش خوشه بندی، طبقه بندی و تحلیل قواعد وابستگی(داده کاوی)بر روی اطلاعات مراجعین بیمارستان
سیستم تشخیص نفوذ براساس استخراج قواعد وابستگی و تحلیل قواعد بر روی مجموعه داده هایKDD
داده کاوی در بیماران قلبی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و نایو بیز
نظرکاوی توییت های فارسی ایرانسل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی
نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با دو الگوریتم
داده کاوی درتشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
داده کاوی درتشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم رگرسیون
نظرکاوی توییت های فارسی ایرانسل با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
نظرکاوی توییت های فارسی ایرانسل با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه
نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با الگوریتم نایوبایس
نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
تشخیص احساسات( نظرکاوی، عقیده کاوی) توییت های انگلیسی درباره ایران
تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره دکتر روحانی
تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره رهبر ایران
تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره ترامپ
تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره کلینتون
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم نایوبایس( انگلیسی)
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان ( انگلیسی)
نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با الگوریتم رگرسیون
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره دکتر ظریف
داده کاوی در تشخیص بیماران قلبی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه
متن کاوی فارسی با استفاده از الگوریتم ماشین یادگیری
داده کاوی در تشخیص بیماران قلبی با استفاده از الگوریتم نایوبایس
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی( انگلیسی)
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری ( انگلیسی)
کاربرد داده کاوی درتشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
کاربرد داده کاوی درتشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه
متن کاوی برروی توییت های فارسی با استفاده از الگوریتم ماشین یادگیری شبکه عصبی
داده کاوی در بیماری های قلبی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم همسایه(انگلیسی)
داده کاوی در بیماری های قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم رگرسیون(انگلیسی)
نظرکاوی برروی توییت های فارسی درباره دیجی کالا با استفاده از الگوریتم ماشین یادگیری
مدل سازی ریسک مشتریان کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان