پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم نایوبیز
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه
پیش بینی بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم نایوبایس
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم ژنتیک و لجستیک رگرسیون
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی و نایوبیز
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم نایوبیز و درخت تصمیم گیری
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم نایوبیز و ماشین بردار پشتیبان
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
پیش بینی درآمد سالانه هر فرد آمریکایی با استفاده از الگوریتم نایوبیز
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و بردار پشتیبان
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و رگرسیون
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و نزدیکترین همسایه
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم رگرسیون
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده الگوریتم درخت تصمیم گیری و رگرسیون
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو  با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و بردار پشتیبان
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو  با استفاده از الگوریتم نایو بایس
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو  با استفاده از الگوریتم رگرسیون
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو  با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
بررسی داده کاوانه حوزه خودرو  با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
داده کاوي در صنعت خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
تشخيص بیماری  کلیه با استفاده از الگوریتم نایو بایس و درخت تصمیم گیری
تشخيص بیماری  کلیه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی و درخت تصمیم گیری
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی جنگل تصادفی
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی رگرسیون
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی شبکه عصبی
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی ماشین بردار پشتیبان
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی درخت تصمیم گیری
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی نایوبیز
پروژه آموزش خوشه بندی با استفاده از الگوریتم  k-meoids و مجموعه داده ایریس
پروژه آموزش خوشه بندی با استفاده از الگوریتم k-means و مجموعه داده ایریس
پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم بردار پشتیبان
تشخیص اتوماتیک زبان متن با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
تشخیص اتوماتیک زبان متن با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
تشخیص اتوماتیک زبان متن با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری
نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم نایوبیز
نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم های بردار پشتیبان
نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از نایوبیز
نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از شبکه عصبی
نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از درخت تصمیم گیری
نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری
استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری برای طبقه بندی حیوانات
استفاده از الگوریتم نایوبیز برای طبقه بندی حیوانات
استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری برای طبقه بندی حیوانات
تشخیص اسپم در ایمیل های فارسی با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری
خوشه بندی مشتریان یک فروشگاه براساس مدل RFM  با روش های کامینز و کامدیود و ارزیابی آنها
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با استفاده از شبکه عصبی
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با الگوریتم طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با الگوریتم طبقه بندی بیز ساده
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با الگوریتم طبقه بندی درخت تصمیم گیری
پیش بینی تقلب پرونده های بیمه با استفاده از درخت تصمیم گیری
خوشه بندی مشتریان بیمه
پیش بینی ریسک مشتریان یک بانک با استفاده از روش های داده کاوی
پیش پردازش خوشه بندی، طبقه بندی و تحلیل قواعد وابستگی(داده کاوی)بر روی اطلاعات مراجعین بیمارستان
داده کاوی در بیماران قلبی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و نایو بیز
نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با دو الگوریتم
داده کاوی درتشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم  بردار پشتیبان
داده کاوی درتشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم رگرسیون
نظرکاوی توییت های فارسی ایرانسل با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
نظرکاوی توییت های فارسی ایرانسل با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه
نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با الگوریتم نایوبایس
نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
تشخیص احساسات( نظرکاوی، عقیده کاوی) توییت های انگلیسی درباره ایران
تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره دکتر روحانی
تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره رهبر ایران
تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره ترامپ
تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره کلینتون
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم نایوبایس( انگلیسی)
تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان ( انگلیسی)
نظرکاوی(عقیده کاوی) بر روی توییت های فارسی دیجی کالا با الگوریتم رگرسیون
تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره دکتر ظریف
داده کاوی در تشخیص بیماران قلبی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه
متن کاوی فارسی با استفاده از الگوریتم ماشین یادگیری
داده کاوی در بیماری های قلبی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
داده کاوی در بیماری های قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری