پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم نایوبیز
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه
پیش بینی بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم نایوبایس
تشخیص داده کاوی در پیش بینی شرایط گوناگون پوست انسان
تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و بردار پشتیبان
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و رگرسیون
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری و نزدیکترین همسایه
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان پستان با استفاده از الگوریتم رگرسیون
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم و جنگل تصادفی
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی و شبکه عصبی
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم نایوبیز و ماشین بردار پشتیبان
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری CART
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری C4.5
استفاده از داده کاوی برای تشخیص بیماری کبد با استفاده از الگوریتم ماشین بردارپشتیبان
تشخيص بیماری  کلیه با استفاده از الگوریتم نایو بایس و درخت تصمیم گیری
تشخيص بیماری  کلیه با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری
تشخيص بیماری  کلیه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی و درخت تصمیم گیری
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم رگرسیون و درخت تصمیم گیری
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم رگرسیون
تشخيص بیماری کلیه با استفاده ازالگوریتم نایو بایس
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
تشخيص بیماری کلیه با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از ابگوریتم بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از الگوریتم رگرسیون و درخت تصمیم گیری
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از الگوریتم رگرسیون
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از الگوریتم نایو بایس
تشخيص وضعيت جنين با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی جنگل تصادفی
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی رگرسیون
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی شبکه عصبی
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی ماشین بردار پشتیبان
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی درخت تصمیم گیری
تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم داده کاوی نایوبیز
خوشه بندی مشتریان یک فروشگاه براساس مدل RFM  با روش های کامینز و کامدیود و ارزیابی آنها
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با استفاده از شبکه عصبی
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با الگوریتم طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با الگوریتم طبقه بندی بیز ساده
طبقه بندی مشتری هدف دریک موسسه بانکی با الگوریتم طبقه بندی درخت تصمیم گیری
مدلسازی قوانین انجمنی بیماری کلیه با روش های داده کاوی
مدلسازی قوانین سرطان پستان با روش های داده کاوی
پیش پردازش خوشه بندی، طبقه بندی و تحلیل قواعد وابستگی(داده کاوی)بر روی اطلاعات مراجعین بیمارستان
داده کاوی در بیماران قلبی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و نایو بیز
داده کاوی درتشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم  بردار پشتیبان
داده کاوی درتشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم رگرسیون
داده کاوی در تشخیص بیماران قلبی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه
متن کاوی فارسی با استفاده از الگوریتم ماشین یادگیری
داده کاوی در بیماری های قلبی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
داده کاوی در بیماری های قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری