پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه

هدف از این پروژه رپیدماینر شناسایی عوامل موثر در تشخیص بیماری افسردگی می باشد . داده ها مروبط به بیمارانی است با درد افسردگی زیاد ، متوسط و کم می باشد .این مجموعه داده شامل 14 فیلد و 400 رکوردی است.  از الگوریتم نایوبایس برای پیاده سازی مدل داده کاوی استفاده شده است.