پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • بررسی داده کاوانه حوزه خودرو با استفاده الگوریتم درخت تصمیم گیری و رگرسیون

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

مفهوم داده کاوی با عبارتهای استخراج ،برداشت،وارسی داده ها و حتی لایرویی داده ها بکار رفته است که در حقیقت فرایند جستجو و کشف دانش در پایگاه داده ها را توصیف می نماید . بنابراین ایده ای که مبنای داده کاوی است یک فرایند با اهیمت از شناخت الگو های بالقوه مفید و تازه و در نهایت قابل درک در داده هاست .این مجموعه داده شامل 7 فیلد 1700 رکوردی می باشد و از الگوریتم درخت تصمیم گیری و رگرسیون برای پیاده سازی مدل استفاده شده است.