پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • بررسی داده کاوانه حوزه خودرو  با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

منظور از طبقه بندی متون چیست؟

مفهموم داده کاوی با عبارتهای استخراج ،برداشت،وارسی داده ها و حتی لایرویی داده ها بکار رفته است که در حقیقت فرایند جستجو و کشف دانش در پایگاه داده ها را توصیف می نماید . بنابراین ایده ای که مبنای داده کاوی است یک فرایند با اهیمت از شناخت الگو های بالقوه مفید و تازه و در نهایت قابل درک در داده هاست .این مجموعه داده شامل 7 فیلد 1700 رکوردی می باشد و از الگوریتم شبکه عصبی برای پیاده سازی مدل استفاده شده است.