پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • داده کاوي در صنعت خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری

مفهموم داده کاوی با عبارتهای استخراج ،برداشت،وارسی داده ها و حتی لایرویی داده ها بکار رفته است که در حقیقت فرایند جستجو و کشف دانش در پایگاه داده ها را توصیف می نماید . بنابراین ایده ای که مبنای داده کاوی است یک فرایند با اهیمت از شناخت الگو های بالقوه مفید و تازه و در نهایت قابل درک در داده هاست .این مجموعه داده شامل 7 فیلد 1700 رکوردی می باشد و از الگوریتم  درخت تصمیم گیری برای پیاده سازی مدل استفاده شده است.