پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تشخيص وضعيت جنين با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان

همانطور که می دانید داده کاوی در علوم بسیاری کاربرد دارد. یکی از این علوم، علوم پزشکی است. از داده کاوی برای پیدا کردن بیماران بالقوه و یا روند درمان بیماری استفاده می شود. در این تحقیق این وضعیت جنین در حال رشد مورد بررسی قرار داده شده است . . این مجموعه داده شامل 23 فیلد 2120 رکوردی می باشد و از الگوریتم ماشین بردار برای پیاده سازی مدل استفاده شده است .