پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره داعش

تشکیل و گسترش گروهک داعش یکی از مهمترین رخدادهای سالیان اخیر در خاورمیانه و دنیا است. این رخداد مهم در زندگی بسیاری از افراد در خاورمیانه تاثیر گذار بوده است. این تاثیرگزاری باعث واکنش های مختلف کاربران به این گروهک شده است. در بین کاربران انگلیی زبان نیز واکنش های بسیاری به این گروهک نشان داده شده است که در این پروژه تشخیص احساسات این واکنش ها مدنظر است. این پروژه بر روی توییت های انگلیسی درباره داعش که با استفاده از برنامه‌های کاربردی سایت توییتر جمع‌آوری‌شده است نظرکاوی انجام می‌دهد. در ابتدا مراحل پیش‌پردازش و ایجاد مدل و ارزیابی انجام می‌شود و بر اساس مدل ایجادشده نظرکاوی بر روی توییت ها برای تشخیص احساسات توییت ها انجام می‌گردد.