پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • طبقه بندی متون فارسی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

دانشجویانی که در حوزه داده‌کاوی و متن‌کاوی مشغول هستند حتماً تاکنون طبقه‌بندی متون را شنیده‌اند در این حوزه مطالعاتی به دنبال شناسایی متونی هستیم که الگوی نزدیکی به هم دارند و بدین ترتیب در یک گره قرار می‌گیرند. به‌طور مثال متون ورزشی قالب متفاوت‌تری از متون اقتصادی دارد در این حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی به دنبال شناسایی این الگوها و طبقه‌بندی آن‌ها در گروه خود هستیم. این حوزه در زبان انگلیسی موردتوجه بوده است ولی ما شاهد این توجه در زبان فارسی نیستیم. در این پروژه طبقه‌بندی متون فارسی موردتوجه قرارگرفته است. صدها متن خبری فارسی در گروه‌های مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته و مدل طبقه‌بندی آن‌ها با استفاده از الگوریتم‌های ماشین یادگیری انجام شده است. در این پروژه از الگوریتم  ماشین بردار پشتیبان برای پیاده‌سازی طبقه‌بندی متون فارسی بهره برده شده است.