پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • متن کاوی فارسی برروی توییت ها با استفاده الگوریتم نزدیک ترین همسایه

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

منظور از طبقه بندی متون چیست؟

متن‌کاوی یکی از زیرمجموعه‌های داده‌کاوی است که بعضاً بانام کشف دانش از متون نیز مطرح است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های متن‌کاوی، طبقه‌بندی متون است مثلاً طبقه‌بندی یک خبر به گروه‌های ورزشی، اقتصادی و غیره. در این تحقیق یک متن‌کاوی بر روی توییت های فارسی انجام‌شده است. ابتدا مجموعه داده از توییت های فارسی جمع‌آوری‌شده است و سپس آن‌ها را برچسب گزاری کرده‌ایم در این مجموعه داده توییت های اقتصادی، ورزشی، سیاسی و فرهنگی جمع‌آوری‌شده است. سپس با استفاده از الگوریتم‌های ماشین یادگیری مدل طبقه‌بندی ایجادشده است. این پروژه شامل توییت های فارسی در گروه‌های مختلف ورزشی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می باشد و در این پروژه از الگوریتم نزدیکترین همسایه استفاده شده است .