پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • متن‌کاوی فارسی بر روی توییت های فارسی با استفاده از الگوریتم‌ رگرسیون

متن‌کاوی یکی از زیرمجموعه‌های داده‌کاوی است که بعضاً بانام کشف دانش از متون نیز مطرح است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های متن‌کاوی، طبقه‌بندی متون است مثلاً طبقه‌بندی یک خبر به گروه‌های ورزشی، اقتصادی و غیره. در این تحقیق یک متن‌کاوی بر روی توییت های فارسی انجام‌شده است. ابتدا مجموعه داده از توییت های فارسی جمع‌آوری‌شده است و سپس آن‌ها را برچسب گزاری کرده‌ایم در این مجموعه داده توییت های اقتصادی، ورزشی، سیاسی و فرهنگی جمع‌آوری‌شده است. سپس با استفاده از الگوریتم‌های ماشین یادگیری مدل طبقه‌بندی ایجادشده است. این پروژه شامل توییت های فارسی در گروه‌های مختلف ورزشی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می باشد و در این پروژه از الگوریتم رگرسیون استفاده شده است .