پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم های ماشین یادگیری
کد : 3432

پروژه آموزشی ایریس با الگوریتم های ماشین یادگیری

قیمت : 59000 تومان

در این پروژه به دنبال آموزش مفاهیم داده کاوی به مخاطب با ساده ترین بیان ممکن هستیم. در این پروژه از مجموعه داده ایریس که یکی از معتبرترین و معروفترین دیتاست های داده کاوی است و تاریخچه آن به 70-80 سال قبل بر می گردد استفاده می شود. در این مجموعه داده اطلاعات سه نوع گیاه مانند قطر گیاه، طول، ضخامت وعرض آن ارائه شده است و ما سعی می کنیم با استفاده از روش های داده کاوی الگوی پنهان را شناسایی کنیم. این پروژه هدف آموزش داده کاوی و روش های و الگوریتم های آن را دنبال می کند. شایسته است کسانی که در داده کاوی تازه کار هستند از این پروژه برای فهمیدن مفاهیم داده کاوی استفاده کنند. در این پروژه از الگوریتم های ماشین یادگیری برای ایجاد مدل طبقه بندی استفاده شده است. چهار الگوریتم بردار پشتیبان، بیز، شبکه عصبی و درخت تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته و در نتایج به دست آمده در هر یک مقایسه شده و بهترین الگوریتم انتخاب شده است.