پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تشخیص اتوماتیک زبان متن با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان

تشخیص زبان متن حوزه‌ای است که به دنبال شناسایی اتوماتیک زبان یک متن است به‌طور مثال با خواندن یک متن مشخص کند که این متن به چه زبانی نوشته‌شده است. در این پروژه به دنبال ایجاد مدل شناسایی زبان متون هستیم. برای این کار از مجموعه داده شامل متون 4 زبان استفاده خواهد شد. این زبان‌ها شامل ترکی، فارسی، عربی و انگلیسی هستند. درواقع ورودی این پروژه متن و خروجی آن زبان آن متن است. از الگوریتم‌های ماشین یادگیری برای طبقه‌بندی این زبان‌ها بهره گرفته‌شده است. در این پروژه از الگوریتم بردار پشتیبان مورداستفاده قرارگرفته است و از روش ارزیابی 10 فولد ولیدیشن بهره گرفته‌شده است. تشخیص زبان متن حوزه‌ای است که نیاز بیشتری به کار دارد و محققین داخلی شایسته است بیشتر در این زمینه تلاش کنند.