پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تشخیص اتوماتیک زبان متن با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری
کد : 3423

تشخیص اتوماتیک زبان متن با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری

قیمت : 69000 تومان

تشخیص زبان متن حوزه‌ای است که به دنبال شناسایی اتوماتیک زبان یک متن است به‌طور مثال با خواندن یک متن مشخص کند که این متن به چه زبانی نوشته‌شده است. در این پروژه به دنبال ایجاد مدل شناسایی زبان متون هستیم. برای این کار از مجموعه داده شامل متون 4 زبان استفاده خواهد شد. این زبان‌ها شامل ترکی، فارسی، عربی و انگلیسی هستند. درواقع ورودی این پروژه متن و خروجی آن زبان آن متن است. از الگوریتم‌های ماشین یادگیری برای طبقه‌بندی این زبان‌ها بهره گرفته‌شده است. در این پروژه از 4 الگوریتم  استفاده شده است و از روش ارزیابی 10 فولد ولیدیشن بهره گرفته‌شده است. تشخیص زبان متن حوزه‌ای است که نیاز بیشتری به کار دارد و محققین داخلی شایسته است بیشتر در این زمینه تلاش کنند. در این پروژه از الگوریتم های ماشین یادگیری برای ایجاد مدل طبقه بندی استفاده شده است. چهار الگوریتم بردار پشتیبان، بیز، شبکه عصبی و درخت تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته و در نتایج به دست آمده در هر یک مقایسه شده و بهترین الگوریتم انتخاب شده است.