پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری
  • نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری

نظرکاوی برروی نظرات کار می کند یعنی نظر به‌عنوان داده خام در اختیار روش ها، رویکردها و الگوریتم‌های نظرکاوی قرار می گیرند و نظرکاوی از این نظرات به همراه روش ها، رویکردها و الگوریتم ها دانش استخراج می کند. در این حوزه منظور از دانش ، احساسات نهفته در نظرات است این احساسات می تواند مثبت، منفی و خنثی تعریف شود. داده خام نیز همان نظرات اولیه هستند که جمع آوری می شوند. در این تحقیق نظرات فیلم مثبت و منفی مورد توجه قرار گرفته است.
در این تحقیق 2000 نظر فارسی به‌عنوان مجموعه داده در نظر گفته‌شده 1000 نظر منفی و 1000 نظر مثبت. این مجموعه داده شامل نظرات فیلم فارسی است که از طریق وب سایت نقد فارسی جمع آوری شده است و توسط دو نفر برچسب گزاری شده است. در این پروژه از الگوریتم های ماشین یادگیری برای ایجاد مدل طبقه بندی استفاده شده است. چهار الگوریتم بردار پشتیبان، بیز، شبکه عصبی و درخت تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته و در نتایج به دست آمده در هر یک مقایسه شده و بهترین الگوریتم انتخاب شده است.