پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
  • نظرکاوی فارسی بر روی نظرات فیلم با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

نظرکاوی چیست؟

نظرکاوی برروی نظرات کار می کند یعنی نظر به‌عنوان داده خام در اختیار روش ها، رویکردها و الگوریتم‌های نظرکاوی قرار می گیرند و نظرکاوی از این نظرات به همراه روش ها، رویکردها و الگوریتم ها دانش استخراج می کند. در این حوزه منظور از دانش ، احساسات نهفته در نظرات است این احساسات می تواند مثبت، منفی و خنثی تعریف شود. داده خام نیز همان نظرات اولیه هستند که جمع آوری می شوند. در این تحقیق نظرات فیلم مثبت و منفی مورد توجه قرار گرفته است.
در این تحقیق 2000 نظر فارسی به‌عنوان مجموعه داده در نظر گفته‌شده 1000 نظر منفی و 1000 نظر مثبت. این مجموعه داده شامل نظرات فیلم فارسی است که از طریق وب سایت نقد فارسی جمع آوری شده است و توسط دو نفر برچسب گزاری شده است. در این تحقیق از الگوریتم‌های ماشین یادگیری برای ایجاد مدل طبقه‌بندی احساسات استفاده خواهد شد در این پروژه از الگوریتم شبکه عصبی استفاده می‌شود.