پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از نایوبیز
  • نظرکاوی برروی توییت های عربی با استفاده از نایوبیز

نظرکاوی برروی نظرات کار می کند یعنی نظر به‌عنوان داده خام در اختیار روش ها، رویکردها و الگوریتم‌های نظرکاوی قرار می گیرند و نظرکاوی از این نظرات به همراه روش ها، رویکردها و الگوریتم ها دانش استخراج می کند. در این حوزه منظور از دانش ، احساسات نهفته در نظرات است این احساسات می تواند مثبت، منفی و خنثی تعریف شود. در این تحقیق نظرات مثبت و منفی مورد توجه قرار گرفته است.
زبان عربی یکی از مهم‌ترین زبان‌های دنیاست در ایران نیز میلیون‌ها نفر به این زبان تکلم می‌کنند در این پروژه نظرکاوی برای زبان عربی انجام‌شده است. در این تحقیق 2000 نظر عربی به‌عنوان مجموعه داده در نظر گفته‌شده 1000 نظر منفی و 1000 نظر مثبت. این مجموعه داده شامل توییت های عربی است که از طریق شبکه اجتماعی توییتر و برنامه کاربردی آن جمع‌آوری‌شده است.  در این تحقیق از الگوریتم‌های ماشین یادگیری برای ایجاد مدل طبقه‌بندی احساسات استفاده خواهد شد در این پروژه از الگوریتم نایوبیز استفاده می‌شود.