پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • استفاده از الگوریتم نایوبیز برای طبقه بندی حیوانات
  • استفاده از الگوریتم نایوبیز برای طبقه بندی حیوانات

حیوانات شامل ویژگی‌هایی هستند که این ویژگی‌ها آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند برای مثال ویژگی‌هایی مانند مودار بودن یا نبودن، شیر داشتن یا نداشتن، پرواز کردن یا نکردن، تنفس، داشتن مجموعه داده یا نداشتن، شکارچی بودن یا نبودن و بسیاری ویژگی‌های دیگر که در این تحقیق شامل 18 ویژگی می‌شود. می‌توان با استفاده از این ویژگی‌ها مدل طبقه‌بندی برای این حیوانات ارائه داد. مجموعه داده مورداستفاده در این تحقیق شامل 101 نمونه و 18 ویژگی می‌باشد و از الگوریتم نایوبیز برای ایجاد مدل طبقه‌بندی بهره گرفته شده است.