پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • مدلسازی قوانین انجمنی بیماری کلیه با روش های داده کاوی
  • مدلسازی قوانین انجمنی بیماری کلیه با روش های داده کاوی
کد : 3397

مدلسازی قوانین انجمنی بیماری کلیه با روش های داده کاوی

قیمت : 49000 تومان

مجموعه داده ها دارای متغیر هدف حاوی اطلاعاتی است جهت سیستم های تشخیص سرطان تومور. متغیر هدف این سیستم یک متغیر چند مقداری(گسسته) است و هدف پیش بینی محل تشخیص سرطان تومور در بدن است و متغیر هدف(کلاس) 22 محل تشخیص سرطان را در بدن مشخص می کند. هدف از استفاده از روش های داده کاوی مانند قوانین وابستگی تولید قوانینی است که نوع سرطان را در بدن با استفاده قوانین و الگوهای مکرر تشخیص دهد. مراحل شامل درک داده، تحلیل اکتشافی،حذف داده از دست رفته، حذف داده پرت، انتخاب ویژگی ، کاهش بعد، مدلسازی با قوانین انجمنی و تحلیل روش می باشد .