پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • پیش بینی تقلب پرونده های بیمه با استفاده از درخت تصمیم گیری
  • پیش بینی تقلب پرونده های بیمه با استفاده از درخت تصمیم گیری

مجموعه داده‌های مورد استفاده این پژوهش،مجموعه داده استاندارد با فرمت اکسل پرونده‌های خسارت بیمه خودرواست.این مجموعه داده دارای 31 متغیر پیش بینی و 1 متغیر هدف است و هدف از ساختن این مدل پیش بینی و دسته بندهای پرونده ها به دو دسته تقلب و قانونی است. تقلب به شیوه‌های گوناگون در کشورمان و سایر کشورها در سازمان‌های بیمه به‌خصوص بیمه خودرو سرایت کرده است. کارشناسان بیمه کلاه‌برداری بیمه‌ای را این‌گونه تعریف کردند: «اعلام عمدی خسارت‌های جعلی، اعلام خسارت بیش از اندازه واقعی آن، یا هر روش دیگر برای به دست آوردن مبلغی بیش از آنچه که بیمه‌گذارقانونی مستحق دریافت آن باشد.».  هدف از این سیستم کشف تقلب این است با استفاده از درخت تصمیم مدل کشف تقلب را بسازیم و براساس قوانین تولیدی درخت تصمیم مدل پرونده های کشف تقلب را ایجاد کنیم. هم‌چنین 6 نوع متغیر عددی و 25 متغیر گسسته، است. داده ها دارای مقدارهای از دست رفته و تکراری نیستند. در واقع دیتاست با ناظر است و دارای برچسب کلاس است مراحل شامل درک و تشریح داده ، ورود داده ، نتایج درخت تصمیم تحلیل ماتریس درهم ریختگی ، مدل درخت تصمیم، نمودار ROC،و تحلیل نتایج می باشد .