پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • خوشه بندی مشتریان بیمه

مجموعه داده‌های مورد استفاده این پژوهش،مجموعه داده استاندارد با فرمت اکسل پرونده‌های خسارت بیمه خودرواست.این مجموعه داده دارای 32 متغیر پیش بینی و هدف از این خوشه بندی دسته بندی پرونده های خسارت و ویژگی مشتریان بیمه می باشد. تا مشتریانی که دارای خصوصیات مشابه هستند در یک رده قرار گیرند. مراحل شامل درک و تشریح داده، فرایند خوشه بندی، تحلیل خوشه ها و مصورسازی و ارزیابی با شاخص دیویس بولدین می باشد .