پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • پیش بینی ریسک مشتریان یک بانک با استفاده از روش های داده کاوی
  • پیش بینی ریسک مشتریان یک بانک با استفاده از روش های داده کاوی

دیتاست مورد استفاده مربوط به اطلاعات مشتریان یک بانک است. اطلاعاتی مانند وضعیت حساب جاری، سابقه اعتبار، سن و جنسیت و ... بسیاری ویژگی های دیگر . هدف از این سیستم کلاس بندی مشتریان به دو دسته مشتریان بدحساب و خوش حساب است. یعنی ریسک مشتریان را از نظر دریافت وام تسهیلات پیش بینی می کند. متغیر هدف مشتری بدحساب و خوش حساب را مشخص می کند تا با ورود مشتری جدید سیستم آموزش دیده کلاس بندی مشتری را انجام دهد. این دیتاست از سایت UCi دانلود شده است. مراحل شامل درک و تشریح داده، محاسبه ماکزیمم و مینیم و انحراف معیار، توزیع پارامترها، حذف داده های از دست رفته با کد نویسی، حذف داده های تکراری با کدنویسی، انتخاب ویژگی، گسسته سازی با کدنویسی، مدلسازی با درخت تصمیم با انواع شاخص ها و نمودار Roc، خوشه بندی با کدونویسی و شرح خط به خط کد و تحلیل است .