پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • پیش پردازش خوشه بندی، طبقه بندی و تحلیل قواعد وابستگی(داده کاوی)بر روی اطلاعات مراجعین بیمارستان
  • پیش پردازش خوشه بندی، طبقه بندی و تحلیل قواعد وابستگی(داده کاوی)بر روی اطلاعات مراجعین بیمارستان
کد : 3390

پیش پردازش خوشه بندی، طبقه بندی و تحلیل قواعد وابستگی(داده کاوی)بر روی اطلاعات مراجعین بیمارستان

قیمت : 69000 تومان

این دیتاست حاوی اطلاعاتی مرتبط به جواب سوالات مراجعین و بیماران مراجعه کرده به بیمارستان است. این سوالات جهت بررسی میزان رضایت مندی مراجعین و بررسی عملکرد واحد ها انجام شده است. در این دیتاست هر ستون مربوط به سوالات مشخص است که در ادامه تشریح خواهد شد. از این دیتاست با استفاده از روش های داده کاو ی در رپیدماینر می خواهیم پیش بینی کنیم با توجه به پاسخ بیماران به سوالات(راضی بودن، خیلی راضی، ناراضی،...) واحد مرتبط در بیمارستان را پیش بینی کنیم. مثلا واحد داروخانه آزمایشگاه رادیولوژی و یا پذیرش است. از این رو نیاز است که از روش های جعبه سفید( روش های توصیفی) که دارای قواعد اما و اگر هستند استفاده کنیم. از این رو روش انتخابی درخت تصمیم، خوشه بندی ، و تحلیل قواعد وابستگی با fp-gwroth است. جهت تست سایر رده بندها از روش بیز ساده و بردار پشتیبان و بوستینگ درخت تصمیم نیز استفاده خواهد شد. در واقع با خوشه بندی می خواهیم بدون متغیر هدف نوع رضایت و عدم رضایت واحد ها را به تفکیک واحدهای بیمارستان دسته بندی کنیم دیتاست با ناظر است و دارای برچسب کلاس است.

در این پروژه تمامی مراحل شامل درک داده ، پاکسازی داده، حذف داده های از دست رفته ، کاهش بعد تشریح خوشه بندی با کامینز ، مدلسازی و تحلیل با درخت تصمیم ، شبکه عصبی و بیز ساده، استخراج قواعد وابستگی با fp-growth و تحلیل و در تمام مراحل عکس اجرای نرم افزار قرار داده می شود .