پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • داده کاوی در بیماران قلبی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و نایو بیز
  • داده کاوی در بیماران قلبی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و نایو بیز

همانطور که می دانید داده کاوی در علوم بسیاری کاربرد دارد. یکی از این علوم، علوم پزشکی است که در پیشگیری و درمان بیماری های انسان تاثیر مثبتی گذاشته است. از داده کاوی برای پیدا کردن بیماران بالقوه و یا روند درمان بیماری استفاده می شود. در این تحقیق این مورد بررسی شده است برای پیدا کردن بیماران قلبی با توجه به سابقه بیماران قلبی گذشته مدلی ایجاد شده است. پروژه مورد نظر شامل دو مرحله آموزش و آزمایش است.در مرحله آموزش مدل و در مرحله آزمایش مودل مورد ارزیابی زده شده است. در مرحله آزمایش از cross-validation استفاده شده است.این پروژه شامل مجموعه داده ی 300 رکوردی و 14 فیلدی می باشد و از الگوریتم نزدیکترین همسایه و بردار پشتیبان  برای پیاده سازی مدل استفاده شده است.این پروژه کامل و گسترده ای در زمینه داده کاوی می باشد و برای ارزیابی مدل طبقه بندی نیز از دقت، جامعیت و مانعیت بهره گرفته شده است.