پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • متن کاوی فارسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
  • متن کاوی فارسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
کد : 3386

متن کاوی فارسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری

قیمت : 79000 تومان

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

نظرکاوی چیست؟

متن‌کاوی یکی از زیرمجموعه‌های داده‌کاوی است که بعضاً بانام کشف دانش از متون نیز مطرح است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های متن‌کاوی، طبقه‌بندی متون است مثلاً طبقه‌بندی یک خبر به گروه‌های ورزشی، اقتصادی و .... . در این تحقیق یک متن‌کاوی بر روی توییت های فارسی انجام‌شده است. ابتدا مجموعه داده از توییت های فارسی جمع‌آوری‌شده است و سپس آن‌ها را برچسب گزاری کرده‌ایم در این مجموعه داده توییت های اقتصادی، ورزشی، سیاسی و فرهنگی جمع‌آوری‌شده است. سپس با استفاده از الگوریتم‌های ماشین یادگیری مدل طبقه‌بندی ایجادشده است. این پروژه شامل توییت های فارسی در گروههای مختلف  ورزشی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می باشد و برای پیاده سازی مدل از الگوریتم درخت تصمیم گیری استفاده شده است .