پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • نظرکاوی توییت های فارسی ایرانسل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
  • نظرکاوی توییت های فارسی ایرانسل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
کد : 3384

نظرکاوی توییت های فارسی ایرانسل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری

قیمت : 99000 تومان

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

نظرکاوی چیست؟

در این تحقیق یک نظر کاوی برروی توییت هایی که درباره شرکت ایرانسل و خدمات آن انداخته شده است انجام گرفته است. در نظرکاوی به دنبال طبقه بندی احساسات نهفته در متن ( در اینجا توییت ) هستیم. مثلا این که توییت هایی که درباره ایرانسل انداخته شده مثبت، منفی و یا خنثی هستند؟ پاسخ این سوال به وسیله نظرکاوی داده می شود. در این پروژه ابتدا با استفاده از برنامه های کاربردی توییتر، توییت هایی که درباره شرکت ایرانسل است جمع آوری شده است سپس با استفاده از روش های پیش پردازش فارسی آن ها را پالایش و پاک سازی کردیم در مرحله بعد با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری مدل طبقه بندی برای تحلیل احساسات توییت ها ایجاد می گردد. برای ارزیابی مدل طبقه بندی نیز از دقت، جامعیت و مانعیت بهره گرفته شده است. این پروژه شامل شامل توییت های فارسی مثبت، منفی و خنثی درباره شرکت ایرانسل و خدمات آن است که از الگوریتم درخت تصمیم گیری برای پیاده سازی مدل استفاده شده است .