پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • نظرکاوی توییت های فارسی ایرانسل با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی

نظرکاوی یکی از زیرمجموعه‌های متن کاوی است که بعضاً با نام های دیگر مانند عقیده کاوی یا اندیشه کاوی نیز شنیده می شود. در این تحقیق یک نظر کاوی برروی توییت هایی که درباره شرکت ایرانسل و خدمات آن انداخته شده است انجام گرفته است. در نظرکاوی به دنبال طبقه بندی احساسات نهفته در متن ( در اینجا توییت ) هستیم. مثلا این که توییت هایی که درباره ایرانسل انداخته شده مثبت، منفی و یا خنثی هستند؟ پاسخ این سوال به وسیله نظرکاوی داده می شود. در این پروژه ابتدا با استفاده از برنامه های کاربردی توییتر، توییت هایی که درباره شرکت ایرانسل است جمع آوری شده است سپس با استفاده از روش های پیش پردازش فارسی آن ها را پالایش و پاک سازی کردیم در مرحله بعد با استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری مدل طبقه بندی برای تحلیل احساسات توییت ها ایجاد می گردد. برای ارزیابی مدل طبقه بندی نیز از دقت، جامعیت و مانعیت بهره گرفته شده است. این پروژه شامل شامل توییت های فارسی مثبت، منفی و خنثی درباره شرکت ایرانسل و خدمات آن است که در ان برای پیاده سازی از الگوریتم شبکه عصبی استفاده شده است .