پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تشخیص احساسات( نظرکاوی، عقیده کاوی) توییت های انگلیسی درباره ایران
  • تشخیص احساسات( نظرکاوی، عقیده کاوی) توییت های انگلیسی درباره ایران

این پروژه برروی توییت های انگلیسی که با استفاده از برنامه های کاربردی سایت توییتر جمع آوری شده است نظرکاوی انجام می دهد. در ابتدا مراحل پیش پردازش و ایجاد مدل و ارزیابی انجام می شود و بر اساس مدل ایجاد شده نظرکاوی بر روی توییت ها برای تشخیص احساسات توییت ها انجام می گردد.در این پروژه از توییت های انگلیسی درباره ایران با هشتگ #iran استفاده شده است .