پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره رهبر ایران

رهبر ایران به عنوان تاثیرگزارترین و پراختیارترین فرد در سیستم جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود و از نظر خارجی ها در تصمیم گیری های نظام نقش بسیار پررنگی دارد. از این جهت تحلیل احساسات توییت هایی که درباره ایشان اندخته می شود در فهمیدن نگاه به ایران می تواند موثر باشد. در ابتدا مراحل پیش‌پردازش و سپس ایجاد مدل و ارزیابی انجام می‌شود و بر اساس مدل ایجادشده نظرکاوی بر روی توییت ها برای تشخیص احساسات توییت ها انجام می‌گردد. با انجام این کار احساسات منفی یا مثبت نسبت به رهبر ایران شناسایی‌شده و نمایش داده می‌شود. دز این پروژه توییت های انگلیسی با هشتگ #iran #khamenei استفاده شده است .