پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تشخیص احساسات یا نظرکاوی کاربران انگلیسی زبان درباره کلینتون

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فقط انتخابات این کشور نیست و بلکه در بیرو از این کشور بیشتر از خود این کشور مخاطب و کنجکاو دارد. به همین دلیل در آمریکا و خارج از این کشور کاربران بسیاری درباره ایشان اظهار نظر می کنند. شناسایی مثبت و منفی بودن این احساسات در رسیدن به یک پیش بینی برای انتخابات آمریکا می تواند بسیار موثر باشد. در ابتدا مراحل پیش‌پردازش و سپس ایجاد مدل و ارزیابی انجام می‌شود و بر اساس مدل ایجادشده نظرکاوی بر روی توییت ها برای تشخیص احساسات توییت ها انجام می‌گردد. با انجام این کار احساسات منفی یا مثبت نسبت به کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا خانم کلینتون شناسایی‌شده و نمایش داده می‌شود.در این پروژه از توییت های انگلیسی درباره ایران با هشتگ #clinton استفاده شده است .