پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تحلیل احساسات کاربران انگلیسی زبان درباره دکتر ظریف

دکتر ظریف یکی از ایرانیانی است که در دنیای سیاست برای غیر ایرانیان نیز شناخته‌شده است. با تحلیل احساسات توییت های انگلیسی درباره ایشان می‌توان به درجه موفقیت ایشان و سیاست خارجه ایشان پی برد. این پروژه بر روی توییت های انگلیسی درباره دکتر ظریف که با استفاده از برنامه‌های کاربردی سایت توییتر جمع‌آوری‌شده است نظرکاوی انجام می‌دهد. در ابتدا مراحل پیش‌پردازش و ایجاد مدل و ارزیابی انجام می‌شود و بر اساس مدل ایجادشده نظرکاوی بر روی توییت ها برای تشخیص احساسات توییت ها انجام می‌گردد.