پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی( انگلیسی)
کد : 3363

تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی( انگلیسی)

قیمت : 49000 تومان

این پروژه برروی پیامک های تلفن همراه برای تشخیص اسپم انجام شده است. اسپم های بخشی از زندگی روزمره ما شده اند و روزانه پیام های اسپم بسیاری را دریافت می کنیم. بنابراین تحقیقات بسیاری برای تشخیص اسپم انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم ماشین یادگیری نایو بایس یک مدل طبقه بندی برای تشخیص اسپم ها عرضه شده است. استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری برای ایجاد مدل های طبقه بندی بسیار مرسوم است در این تحقیق نیز یکی از مهمترین الگوریتم های این رده استفاده شده است. در مرحله ارزیابی از Cross-Validation استفاده شده است. در این پروژه از 747 پیام و 747 اسپم (انگلیسی) به کاربرده شده است و از الگوریتم شبکه عصبی برای پیاده سازی استفاده شده است.