پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • داده کاوی در بیماری های قلبی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

همانطور که می دانید داده کاوی در علوم بسیاری کاربرد دارد. یکی از این علوم، علوم پزشکی است. از داده کاوی برای پیدا کردن بیماران بالقوه و یا روند درمان بیماری استفاده می شود. در این تحقیق این مورد بررسی شده است برای پیدا کردن بیماران قلبی با توجه به سابقه بیماران قلبی گذشته مدلی ایجاد شده است. پروژه مورد نظر شامل دو مرحله آموزش و آزمایش است.در مرحله آموزش مدل و در مرحله آزمایش مودل مورد ارزیابی زده شده است. در مرحله آزمایش از cross-validation استفاده شده است.این پروژه شامل مجموعه داده ی 300 رکوردی و  14 فیلدی می باشد و از الگوریتم بردار پشتیبان برای پیاده سازی استفاده شده است.