پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • تشخیص اسپم در پیامک های موبایل با استفاده از الگوریتم رگرسیون(انگلیسی)

این پروژه برروی پیامک های تلفن همراه برای تشخیص اسپم انجام شده است. اسپم های بخشی از زندگی روزمره ما شده اند و روزانه پیام های اسپم بسیاری را دریافت می کنیم. بنابراین تحقیقات بسیاری برای تشخیص اسپم انجام شده است. تشخیص اسپم و فیلتر آن یکی از مواردی است که موسسات و پژوهش کده های بسیاری بر روی آن کار می کنند. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم ماشین یادگیری نایو بایس یک مدل طبقه بندی برای تشخیص اسپم ها عرضه شده است. استفاده از الگوریتم های ماشین یادگیری برای ایجاد مدل های طبقه بندی بسیار مرسوم است در این تحقیق نیز یکی از مهمترین الگوریتم های این رده استفاده شده است.در مرحله ارزیابی از cross-validation استفاده شده است. این پروژه شامل 747 پیامک و 747 اسپم(انگلیسی) می باشد و در این پروژه از الگوریتم رگرسیون برای پیاده سازی استفاده شده است.