پروژه های آماده رپیدماینر

پروژه های آماده رپیدماینر

مرجع کامل پروژه های آماده رپیدماینر

  • مدل سازی ریسک مشتریان کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
کد : 3353

مدل سازی ریسک مشتریان کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

قیمت : 69000 تومان

رپیدماینر یکی از محبوب ترین ابزارها در داده کاوی، متن کاوی، نظرکاوی، تمامی علوم مرتبط با علم داده است.

داده کاوی چیست؟

چه چیزی داده کاوی نیست؟

مجموعه مقالات فارسی در زمینه داده کاوی و متن کاوی

متن کاوی چیست؟

نظرکاوی چیست؟

این پروژه برروی داده های بانکی انجام شده است. همواره بانک ها قبل از اینکه وامی در اختیار مشتری خود قرار دهند سعی می کنند داده های مشتری خود را بررسی کنند و بدین ترتیب از بازپرداخت وام توسط او مطمئن شوند. در این پروژه این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مجموعه داده بانکی ریسک بازگشت وام مورد بررسی قرار می گیرد. 

مجموعه داده این پروژه شامل 424 مثال و 20 ویژگی مشتریان بانکی می باشد. از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای پیاده سازی استفاده شده است. این الگوریتم یکی از خوش نام ترین الگوریتم های ماشین یادگیری برای رسیدن به مدل های طبقه بندی است.